KONKURS dla uczniów BZSZ i ZSL w Ustrzykach Dolnych!

Plakat Konkurs Ustrzyki

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Ogłaszamy super konkurs dla uczniów Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych!
Konkurs polega na przedstawieniu pomysłu na promocję Ustrzyk Dolnych.
Forma – dowolna. Autorzy najlepszych prac otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody: I m-sce – tablet, II m-sce – aparat fotograficzny, III m-sce – odtwarzacz MP4!
Wszystkie dodatkowe informacje zawiera poniższy regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU „Pomysł na promocję Ustrzyk Dolnych
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na stworzenie dowolnej, oryginalnej formy promocji turystycznej Ustrzyk Dolnych.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji ,,STOLICA BIESZCZAD” Ustrzyki Dolne. Współorganizatorami są: Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych. Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: BZSZ oraz ZSL w Ustrzykach Dolnych.
2. Konkurs ma charakter indywidualny, a praca konkursowa musi być utworem własnym osoby.
III WARUNKI TECHNICZNE:
1. Praca konkursowa powinna być złożona w Sekretariacie Szkoły w kopercie opisanej w następujący sposób:
„KONKURS – POMYSŁ NA PROMOCJĘ USTRZYK DOLNYCH” zawierającej: pracę, pełne informacje adresowe uczestników konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nazwę szkoły do której uczęszczają, numer telefonu kontaktowego), pisemne zgłoszenie autora i rodziców według załącznika dołączonego do regulaminu (do pobrania w Sekretariacie Szkoły).
2. Termin dostarczenia prac do Sekretariatu Szkoły upływa z dniem 20 maja 2013 r. – decyduje data dostarczenia.
2. Prace konkursowe mogą być składane w dowolnej formie technicznej np. praca plastyczna, grafika, hasło , film czy esej (praca pisemna w formacie A4, pisana na komputerze – styl „Times New Roman” czcionka 12 znormalizowany druk).
4. Dopuszcza się także składanie projektu w wersji elektronicznej.
5. Ilość nadesłanych projektów przez jedną osobę jest nieograniczona.
6. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie
następującymi kryteriami:
– spełnieniem wymogów określonych regulaminem,
– oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz poprawną polszczyzną.
IV WARUNKI ORGANIZATORÓW:
1. Nagrodami w konkursie są:
a. Za zajęcie 1 miejsca – tablet + nagroda niespodzianka dla klasy lub zespołu pomagającego w tworzeniu pracy,
b. Za zajęcie 2 miejsca – aparat fotograficzny,
c. Za zajęcie 3 miejsca – odtwarzacz MP4.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac.
3. Wyróżnione osoby zobowiązane są przenieść nieodpłatnie na Stowarzyszenie Promocji ,,STOLICA BIESZCZAD” Ustrzyki Dolne prawo własności egzemplarzy prac oraz prawa autorskie majątkowe do wyróżnionych prac w następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania i zwielokrotniania prac – utworzone określoną techniką drukarską, reprograficzną;
b. obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. wykorzystywania prac w materiałach i wydawnictwach, informatorach wydawanych lub zleconych do wydania przez Stowarzyszenie Promocji ,,STOLICA BIESZCZAD” Ustrzyki Dolne
d. rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac ani poniesionych kosztów.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.
6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w konkursie.
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania prac konkursowych.
V KOMISJA KONKURSOWA:
1. Oceny oraz wyboru trzech projektów, za które przewidziane są nagrody dokona komisja konkursowa złożona z 5 osób reprezentujących Organizatora (2 osoby), Współorganizatorów (po 1 osobie), Partnera (1 osoba) .
2. Od rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. O wynikach konkursu Organizator powiadomi uczestników 31 maja 2013 r. zamieszczając informację na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stolicabieszczad.org oraz przesyłając informację do szkół.
4. Wątpliwości i zapytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@stolicabieszczad.org